Emlak Komisyonculuğu Tanımı ve Emlakçı Hakları

EMLAK KOMİSYONCULUĞU

      Tanımı; Taşınmaz gayrimenkullerin alınması, satılması, kiraya verilmesi işlerde kişiler arasında aracılık işine denir. Emlak Müşavirliği Yasa Tasarısı yasalaşmadığı için şu anda emlakçılarımıza ait Haklar, Borçlar kanunundaki aşağıdaki ilgili maddelerce gerçekleşmektedir.

TÜRK BORÇLAR KANUNU

Kanun Numarası: 6098

Kabul Tarihi: 11/1/2011

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836

Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt: 50 Sayfa:

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Simsarlık Sözleşmesi

A- Tanımı ve şekli

MADDE 520- Simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkânının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması hâlinde ücrete hak kazandığı sözleşmedir. Simsarlık sözleşmesine, kural olarak vekâlete ilişkin hükümler uygulanır. Taşınmazlar konusundaki simsarlık sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz.

B- Ücret

I. Hak etme zamanı
MADDE 521- Simsar, ancak yaptığı faaliyet sonucunda sözleşme kurulursa ücrete hak kazanır. Simsarın faaliyeti sonucunda kurulan sözleşme geciktirici koşula bağlanmışsa ücret, koşulun gerçekleşmesi hâlinde ödenir. Simsarlık sözleşmesinde simsarın yapacağı giderlerin kendisine ödeneceği kararlaştırılmışsa, simsarın faaliyeti sözleşmenin kurulmasıyla sonuçlanmamış olsa bile giderleri ödenir.

II. Ücretin belirlenmesi
MADDE 522- Ücret, belirlenmemişse tarifeye, tarife yoksa teamüle göre ödenir.

III. Simsarın haklarını kaybetmesi
MADDE 523- Simsar, üstlendiği borcuna aykırı davranarak diğer tarafın menfaatine hareket eder veya dürüstlük kurallarına aykırı olarak diğer taraftan ücret sözü alırsa, ücrete ve yaptığı giderlere ilişkin haklarını kaybeder.

IV. Evlenme simsarlığı
MADDE 524- Evlenme simsarlığından doğan ücret hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz.

V. Ücretten indirim
MADDE 525- Sözleşmede aşırı bir ücret kararlaştırılmışsa, borçlunun istemi üzerine, bu ücret hâkim tarafından hakkaniyete uygun olarak indirilebilir.